SUPRA – LEX – Klauzula informacyjna

W związku z wydaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy że:

SUPRA – LEX – Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Supra Lex sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-505 ul. Magellana 3/34, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631653, REGON 365147772, NIP 8952089856
  Kontakt z administratorem danych jest możliwy – bezpośrednio w siedzibie firmy lub przez e-mail: kancelaria@supra-lex.pl
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy. Administrator danych osobowych oraz podmioty działające na zlecenie Supra Lex sp. z o.o., jako podwykonawcy lub dostawcy usług, przetwarzają dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji zlecenia, dla wykonania którego przetwarzanie danych jest niezbędne. Administrator przetwarza dane osobowe – Imię, nazwisko, e- mail, numer telefonu komórkowego, nr telefonu stacjonarnego, NIP, numer rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
b) Przetwarzanie danych w oparciu o ciążące obowiązki prawne. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
c) Przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, obejmujących:
▪ Dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
▪ w celach archiwalnych,
▪ działania marketingowe własnych usług bezpośrednio bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie uzasadnionym interesem administratora danych jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
▪ zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Na stronie internetowejwww.supra-lex.pl, zbierane są informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją strony internetowej. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę internetową. 3. Podmioty przetwarzające dane osobowe / odbiorcy. Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych osobowych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pracownicy i osoby współpracujące, podwykonawcy), a także podmioty
przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. dostawcy usług IT, dostawcy usług prawnych, organy egzekucyjne, podmioty, świadczące pomoc prawną oraz firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe – w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w ustawie lub umowie, zgodnie poleceniami administratora.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy to dane będą przechowywane do wykonania usługi i przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych osobom, których dane dotyczą Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 5. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.
 7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, które będzie odbywało się na podstawie Pani/Pana charakterystyki oraz zachowań a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość przesłania dopasowanej do Pani/Pana oferty i informacji ze strony SupraLex sp. z o.o. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Osoba, której dane dotyczą, ma nadto prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Przekazanie danych do Państw trzecich. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowym do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.