Supra Lex oferuje doświadczenie i pomoc prawną w procesie restrukturyzacji zobowiązań, poprzez wykorzystywanie takich instrumentów, jak np.:

  • ugody zawierane z wierzycielami (umorzenie w całości lub części zobowiązań, rozłożenie ich spłaty na raty, odroczenie terminu ich płatności),
  • konwersja długu,
  • przelewy wierzytelności,
  • potrącenia i kompensaty,
  • przejęcia długu,
  • przystąpienia do długu,
  • nowacja (odnowienie).