Supra Lex jest firmą specjalizującą się w dochodzeniu wierzytelności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Oferujemy bardzo szerokie spektrum działania i kompleksowy system zarządzania należnościami. Skuteczność naszych usług wynika z unikalnego połączenia wieloletniego funkcjonowania w biznesie z wszechstronną wiedzą prawniczą, popartą doświadczeniem procesowym.

W ramach procesu rozwoju działalności SUPRA-LEX, a także wzbogacania oferty produktowej i podnoszenia jakości świadczonych usług, jesteśmy zaangażowani w zewnętrzną obsługę z zakresu działań weryfikacyjnych i prewencyjnych.
Prowadzimy kompleksowy proces zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje następujące elementy:

Windykacja przesądowa

Supra Lex podejmuje szereg specjalistycznych działań. W pierwszej kolejności polegają one na ustaleniu kondycji finansowej dłużnika oraz dokonaniu oceny możliwości spłaty zadłużenia. Następnie podejmowane są negocjacje z dłużnikiem. Na wniosek wierzyciela zawieramy ugody pozasądowe i zapewniamy nadzór nad ich wykonaniem. Równolegle podejmujemy działania mające na celu przygotowanie pełnej dokumentacji koniecznej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a także zabezpieczenia długu na tym etapie.

Windykacja sądowa

Kiedy dłużnik uchyla się od zapłacenia należności uniemożliwiając tym samym ich odzyskanie na drodze polubownej, Supra Lex podejmuje działania na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie zapewniamy:

 • wybór optymalnego trybu postępowania (postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze),
 • przygotowanie pozwu o zapłatę (z uwzględnieniem rygorów postępowania sądowego w sprawach gospodarczych),
 • zastępstwo procesowe na posiedzeniach sądowych (współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju),
 • prowadzenie postępowania sądowego aż do momentu uzyskania tytułu wykonawczego,
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu mediacyjnym.

Windykacja egzekucyjna

Na etapie windykacji egzekucyjnej Supra Lex oferuje:

 • ustalenie majątku dłużnika,
 • sporządzenie wniosków o wszczęcie egzekucji,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania komorniczego, a w razie konieczności podejmowanie przewidzianych prawem metod skutecznego na niego oddziaływania.

Windykacja pokomornicza

Supra Lex specjalizuje się również w windykacji należności trudnych, pokomorniczych, kiedy postępowanie egzekucyjne zakończyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu egzekucji ze względu na bezskuteczność.

Oferujemy ciągły monitoring aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika. Nadto, w przypadku wierzycieli, którzy nie uzyskali zaspokojenia swojej wierzytelności pomimo przeprowadzenia egzekucji przeciwko Sp. z o.o., dokonujemy analizy sytuacji faktycznej i prawnej pod kątem solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 ash).

W przypadku, gdy dłużnik wyzbywa się składników majątkowych by uniknąć ich zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, Supra Lex oferuje podjęcie środków prawnych pozwalających na złagodzenie ryzyka niewypłacalności dłużnika:

 • Skarga pauliańska (527 kc i n.),
 • możliwość pociągnięcia niesolidnego dłużnika do odpowiedzialności karnej (art. 286 §1 kk).

Restrukturyzacja zobowiązań

Supra Lex oferuje doświadczenie i pomoc prawną w procesie restrukturyzacji zobowiązań, poprzez wykorzystywanie takich instrumentów, jak np.:

 • ugody zawierane z wierzycielami (umorzenie w całości lub części zobowiązań, rozłożenie ich spłaty na raty, odroczenie terminu ich płatności),
 • konwersja długu,
 • przelewy wierzytelności,
 • potrącenia i kompensaty,
 • przejęcia długu,
 • przystąpienia do długu,
 • nowacja (odnowienie).

Skup wierzytelności

Umowa przelewu wierzytelności pociąga za sobą skutek prawny w postaci przeniesienia przysługującej wierzytelności na Supra Lex wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami.
Skupujemy:

 • wierzytelności główne,
 • noty odsetkowe,
 • kary umowne,
 • kaucje gwarancyjne – w szczególności za wykonane roboty budowlane.

Dochodzenie odszkodowań

Oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno na przedsądowym, jak i sądowym etapie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających m. in. z:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy.

Zapewniamy obsługę prawną postępowań odszkodowawczych na najwyższym poziomie, wynikającym ze znajomości orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny oraz wieloletniego doświadczenia naszych radców prawnych i adwokatów w prowadzeniu procesów sądowych.

Stała, zewnętrzna obsługa wierzytelności to najbardziej efektywny i wyczerpujący wszelkie możliwości prawne sposób rozwiązania problemów z zatorami finansowymi w Państwa firmie.